ANBI


Website ARIES-Ethernity-Foundation: ANBI-info

0. Introductie: Externe Online Publicaties, Video’s, Bijdrages e.d.

1. Naam: Stichting ARIES-Ethernity-Foundation

Gezeteld in de gemeente Sittard-Geleen-Born

2. RSIN/fiscaal nummer 815741546

Kamer van koophandel nr. 14088873

SNS/Regio-bank rekening nr. NL49 RBRB 0989 7485 45

ING/Post-bank rekening nr. NL30 INGB 0004 3888 27 (inmiddels opgeheven)

3. Contact gegevens: (post- en bezoekadres)

Veersestraat 5

6143AL Guttecoven

Tel. 046 4859731

4. Doelstelling van de stichting zoals verwoord in Artikel 2 van de statuten:

a) Het verrichten van activiteiten in de ruimste zin gericht op het verbeteren van welzijn en milieu, voornamelijk door het verrichten van onderzoek en ontwikkeling omtrent praktische toepassingen van theorieën respectievelijk technologieën gebaseerd op de fenomenen rond de quanten-dynamica en aanverwante gebieden zoals bio-energetica en bio-informatica. Bijbehorende publicatie op iedere geschikte manier dient de bewustwording omtrent de samenhang en eenheid van alles wat is, het heelal.

b) Naast eigen onderzoek en ontwikkelingsprojecten zullen ook voor donateurs dergelijke activiteiten worden verricht, betreffende een “PIPAPO-Breed-Spectrum” aan onderwerpen. Projecten (variërend van alledaagse aangelegenheden via diverse conventioneel-wetenschappelijke gebieden tot en met de ongelofelijkste niet-stoffelijke thema’s, Instellingen (Organisaties en ondernemingen van aller aard in alle sectoren en niveaus van de samenleving), People, Animals, Planten, Objecten (Voorwerpen, gebouwen, mineralen, water, land, milieu, etcetera).

c) Meer gerichte terminologie in de context van de geschetste doelstelling zijn volgende termen/aspecten/eigenschappen: Preventie, Prestatie, Perfectie, Prosperiteit, Planetaire-Cosmo-Geo-Bio-Logie.

d) De filosofie van de stichting, haar werkveld en werkwijze kan doeltreffend gekarakteriseerd worden met de letters van het “Engelse  woord BIO-SCOPE” met de respectievelijke betekenis van:

B: Bio (de activiteiten betreffende het leven in de wijdste interpretatie: te weten van de dynamiek in de kern van de atomen met hun quanten, via de materie, plant, dier en mens tot en met onze planeet en het omringende universum inclusief de zich daarin bevindende informatieve/energetische velden)

I: Ideologisch-Onafhankelijk

O: Organisatie-Non-Profit

S: Sophisticated

C: Constructief

O: Objectief

P: Publicitair

E: Evolutionair, Evocatief, Evident.

5. Het beleidsplan

+ Onderzoek en ontwikkeling wordt verricht binnen het kader van de doelstelling van de Stichting. Onderzoeks-objecten/thema’s worden in principe zelf bepaald respectievelijk genomen zoals ze zich ‘vanzelf’ aandienen. Een overzicht van uitgevoerde projecten, lopende projecten en betreffende publicatie activiteiten is opgenomen onder punt 8.

+ Er vindt geen actieve werving plaats om de financiële middelen te versterken.

+ Gezien de financiële situatie van de Stichting werken de bestuursleden voorlopig geheel op vrijwilligers basis. (zie verdere toelichting onder de punten 7 en 9).

+ Al geruime tijd staat een schriftelijke publicatie over het grote project “Your-QI-2009” (eventueel aangevuld met andere belangrijke bevindingen) op het programma, maar hiervoor heeft tot nog toe de tijd ontbroken.

6. Functies en namen van de bestuurders:

P.J. Tummers (Piet), voorzitter/secretaris/penningmeester

R.L. Verhoeven (Robert), bestuurslid

B.H.J. Meijs (Bob), bestuurslid

De bestuurssamenstelling voldoet aan artikel 3 van de statuten t.w.:

Lid 1: Teneinde de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen, bestaat het bestuur van de stichting uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen (hetgeen ook dient te blijken uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel). De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden te allen tijde een minderheid vormt. Onder relatie wordt verstaan: familieleden, bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad alsmede gehuwden respectievelijk samenwonenden.

Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, mits tenminste drie bestuursleden in functie zijn.

Lid 2: Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Lid 3: Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan voorts uit zijn midden een secretaris en een penningmeester benoemen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één persoon alleen worden uitgeoefend.

Lid 4: een bestuurslid defungeert

door zijn overlijden

door zijn aftreden

doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechtelijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt gesteld.

door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen.

7. Bestuur; bevoegdheden, vermogen, beloningsbeleid: dit voldoet aan artikel 4 van de statuten t.w.:

Lid 1: Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Lid 2: Het vermogen van de stichting zal zo nodig door middel van actieve fondsenwerving worden gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Lid 3: Het bestuur beslist over het aanvaarden van subsidies, donaties, erfstellingen en legaten.

Lid 4: Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Lid 5: Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Lid 6: Bestuursleden genieten in principe geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (zoals reis en verblijfskosten) en vanuit hun expertise verleende service (goederen en diensten), tenzij anders besloten.

Opmerking: Echter tot en met 31 december 2013 is wegens het ontbreken van substantiële financiële middelen nog generlei beloning en ook nog generlei onkosten vergoeding verstrekt. Zie voor verdere toelichting punt 9.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende werkzaamheden:

Bij de werkzaamheden betreffende de onder punt 4 hierboven geformuleerde doelstelling wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de instrumentele bio-communicatie apparatuur “QUANTEC” (www.QUANTEC.eu of www.mtec-ag.de ). De opnames/analyses met deze apparatuur gedaan worden door ons Quanten-Impressies afgekort QI genoemd. In de regel worden de aan het onderzoek deelnemende personen als project-partner beschouwd.

Uitgevoerde projecten:

+ Monitoring welzijn van personen in dagelijkse leven en op reizen:

Egypte-reis (4 personen in november 2006, tijdsbesteding ca. 300 uren)

Tibet-reis (4 personen in oktober 2007, tijdsbesteding ca. 400 uren)

Egypte-reis (4 personen in februari 2008, tijdsbesteding ca. 150 uren)

Dagelijkse leven, 12 personen, over periode april t/m december 2009, project “Your-QI, 2009”, (voorbereiding, uitvoering, berichtgeving over 2009-2011, tijdsbesteding ca. 3000 uren!!)

+ Retro-onderzoek overall-beving van de Aarde (op 26 mei 2010 tijdsbesteding 100 uren)

+ Onderzoek waterkwaliteit (in 2010, tijdsbesteding 120 uren).

+ Onderzoek “Regen-voor-Moskou” (in augustus 2010, tijdsbesteding ca. 100 uren).

+ Onderzoek EHEC-bacterie aan fictief specimen (in 2012, tijdsbesteding ca. 100 uren).

+ Onderzoek Maya-voorspellingen (eind 2012, tijdsbesteding ca. 80 uren).

+ Onderzoek Verdwijnen v/d Bijen (in 2011, tijdsbesteding ca. 100 uren)

Lopende projecten:

+ Welzijnsanalyses van personen voornamelijk met betrekking tot leefgewoontes en milieufactoren zoals onder andere elektromagnetische straling (lopende vanaf 2006).

+ Onderzoek personen met vergiftigingsverschijnselen (lopend vanaf 2006)

+ Alzheimer, omvangrijk onderzoek, voornamelijk met betrekking tot het ervaringsrapport van Peggy Sarlin rond de resultaten van 9 Amerikaanse Doctors  (lopende vanaf 2012).

+ Onderzoek optimalisatie voeding (lopende vanaf 2007)

+ Onderzoek diverse allergieën (lopende vanaf 2008).

+ Onderzoek Epifyse (lopend vanaf 2011).

+ Onderzoek specifieke oogaandoeningen (lopend vanaf 2011)

+ Onderzoek Schildkliergevoeligheden (lopend vanaf 2010)

+ Programontwikkeling misdaad bestrijding (lopend vanaf 2013)

+ Onderzoek mogelijke relaties taalkundige aspecten en lokale historische feitelijkheden (lopend vanaf 2013).

+ Onderzoek met betrekking tot zeer persoonlijke aspecten (lopend vanaf 2013)

+ Programma ontwikkeling FLORA-Resonanties met Bomen (lopend vanaf 2014)

Publicatie / Presentaties over de uitgevoerde projecten:

Naast de beknopte berichtgeving over de uitgevoerde werkzaamheden op deze website werden er in binnen- en buitenland (zeer) uitvoerige power-point-presentaties gegeven, zoals in:

+ Zaandam bij ‘de Nulpuntgroep’ op 11 maart 2007

+ Heemstede bij ‘de Lezing’ op 13 maart 2010

+ Königsberg (D) tijdens Ananda-seminar op 21 maart 2010

+ Zaandam bij ‘de Nulpuntgroep’ op 29 mei 2010, op 11 december 2010

+ Schin op Geul bij ‘la Source’ op 14 juli 2010

+ Soest bij Niburu op 25 februari 2011

+ Königstein (D) bij ‘Taunus-Veranstaltungen’ op 17 maart 2012

+ Hamburg (D) bij ‘Hamburger-Forum’ op 10 april 2012

+ Heerlen, bij New-Lifestyle-Vitaal op 30 maart 2014

9. Financiële verantwoording

Boekjaar 2012

Exploitatie overzicht: (bedragen in Euro’s)

Inkomsten: Bijgestort exploitatie-middel 70.00

Uitgaven: KvK jaarbijdrage 24.08
  KvK Wetten en Regels 35.00
  Kosten rekeningvoering SNS/Regio 5.59
  Kosten rekeningvoering ING/Post 94.97
    ———
  Totaal 159.54
BALANS 31.12.2011 31.12.2012
|    
Vaste activa Nihil Nihil
|    
Vlottende activa    
Liquide middelen:    
Bankrekening SNS/Regio 196.50 131.83
Bankrekening ING/Post 63.38 38.51
| ——— ———
Totalen 259.88 170.34
|    
Passiva    
Eigen vermogen 259.88 170.34
Schulden Nihil Nihil

Boekjaar 2013

Exploitatie overzicht: (bedragen in Euro’s)

Inkomsten: Bijgestort exploitatie-middel 100.00

Uitgaven: Kosten rekeningvoering SNS/Regio 6,57
  Kosten rekeningvoering ING/Post 96,53
    ———
  Totaal 103,10
BALANS 31.12.2012 31.12.2013
|    
Vaste activa Nihil Nihil
|    
Vlottende activa    
Liquide middelen:    
Bankrekening SNS/Regio 131,83 125,26
Bankrekening ING/Post 38,51 41,98
| ——— ———
Totalen 170,34 167,24
|    
Passiva    
Eigen vermogen 170,34 167,24
Schulden Nihil Nihil

Boekjaar 2014

Exploitatie overzicht: (bedragen in Euro’s)

Inkomsten: Bijgestort exploitatie-middel 150,00

Uitgaven: Kosten rekeningvoering SNS/Regio 6,60
  Kosten rekeningvoering ING/Post 101,01
    ———
  Totaal 107,61
BALANS 31.12.2013 31.12.2014
|    
Vaste activa Nihil Nihil
|    
Vlottende activa    
Liquide middelen:    
Bankrekening SNS/Regio 125,26 118,66
Bankrekening ING/Post 41,98 90,97
| ——— ———
Totalen 167,24 209.43
|    
Passiva    
Eigen vermogen 167,24 209,43
Schulden Nihil Nihil

Toelichting bij boekjaar 2012 en 2013 en 2014:

Het moge duidelijk zijn dat de Stichting ARIES-Ethernity-Foundation (AEF) thans niet over substantiële financiële middelen beschikt (overigens al vanaf de oprichting). Tot nu toe is de Stichting AEF financieel overeind gehouden met bijgestorte exploitatie-middelen verstrekt door het bestuurslid P.J.Tummers.

Alle bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden respectievelijk onderzoekwerkzaamheden in het kader van de doelstellingen van de Stichting AEF als zodanig geheel op vrijwilligers basis.

Ook deelname aan lezingen/seminars/symposia als toehoorder en zelfs als spreker zijn voor eigen rekening van het bestuurslid. Hierbij wordt opgemerkt dat je zelfs als spreker in de regel bij lange na geen (on)kosten dekkende tegemoetkoming ontvangt of soms überhaupt geen vergoeding.

Voor het verrichten van onderzoek/publicaties etc. in het kader van de doelstellingen van de Stichting AEF wordt vooreerst om-niet gebruik gemaakt van de persoonlijke / privé faciliteiten van de bestuursleden.

Zolang de Stichting AEF niet over substantiële financiële middelen beschikt zullen de bestuursleden en eventueel bij de realisatie van de doelstellingen van de Stichting AEF verder ingeschakelde derden geheel op vrijwilligers basis moeten functioneren.

Aldus door alle bestuursleden schriftelijk per E-mail goed gekeurd.

P.J. Tummers (voorzitter/secretaris/penningmeester)

B.H.J. Meijs (bestuurslid)

R.L. Verhoeven (bestuurslid)

Guttecoven, 21 december 2013, respectievelijk 11 februari 2014, respectievelijk 13 juni 2015.


ARIES-Ethernity-Foundation.org ANBI-Info 2015-2016-2017-2018-2019

Ad. 8 Actueel verslag uitgevoerde activiteiten

A] Uitbreidingen / gebruik van QUANTEC (Radionica, Bio-Resonantie)

Jaar 2015

# Uitbreiding QUANTEC-databank FLORA-Resonanties met Bomen (toegevoegd ca. 180.000 items)

Jaar 2016

# Uitbreiding QUANTEC-databanken o.a. met betrekking tot vergiftigingen, schildklieraandoeningen en kanker (in totaal werden meerdere 10-duizenden items toegevoegd)

Jaar 2017

# Uitbreiding QUANTEC-databanken o.a. met betrekking tot milieuvervuiling (aarde, water, lucht) ten gevolge van chemische stoffen, nano-partikel, radioactiviteit (in totaal meerdere duizenden items toegevoegd)

Jaar 2018

# Vervolg verdere uitbreiding QUANTEC-databanken zoals vermeld onder 2016 en 2017

Jaar 2019

# Uitbreiding / actualisering kennis Energietransitie, Milieu, Gezond-Zijn en Wel-Zijn

B] Kennis-verwerving / Kennis-overdracht

# Met betrekking tot het updaten van kennis en informatie omtrent de vroegste archeologische toestanden, het hedendaagse Gezond-Zijn en Wel-Zijn tot en met de meest futuristische Energie-en-Milieu Technologieën werd o.a. deelgenomen aan volgende conferenties, seminars, lezingen, etc. (Respectievelijk werden aldaar zelf betreffende lezingen gegeven).

[Data zijn inclusief eventueel benodigde heen- en terugreisdagen naar betreffende locatie]

Jaar 2015

 • 11 april, Limburgse Archeologie Dag in Venlo
 • 25 april, Symposium Cellulaire Gezondheid in MECC te Maastricht
 • 6 juni, Symposium Earth & Beyond 2015 in Jaarbeurs Utrecht
 • 23 augustus, archeologische site Sonnentempel Randersacker Würzburg (Duitsland)
 • 10-15 september, Ur-Europa-Tagung in St. Georgen am Längsee in Oostenrijk
 • 23 september, Vortrag; Kosmische Geometrie der Pyramiden in Liederbach (Duitsland)
 • 23-26 oktober, Conferentie Freie-Energie und UFO-Technologien in Stuttgart (Duitsland)
 • 27-29 november, 12de Anti-Zensur-Koalition, Conferentie in Chur (Zwitserland)

Jaar 2016

 • 15-17 januari, Tagung Keshe-Technologien in Zürich (Zwitserland0
 • 30 april, Vortrag von Traugott Iceroth in Liederbach (Duitsland)
 • 8 mei, Lezingen Nulpunt-groep in Aalsmeer
 • 31 mei, Info-middag KvK, Road2Eastern-Europe in Nieuwegein
 • 11 juni, Symposium Earth & Beyond 2016 Jaarbeurs Utrecht
 • 9-12 september, Freie-Energie Kongress in Bad Gögging (Duitsland)
 • 23-26 september, Tagung Ur-Europa in Meppen (Duitsland)
 • 14-17 oktober, Conferentie, Gesündung von Erde und Mensch, in Stuttgart (Duitsland)
 • 14 december, Nationale Stralingsdagen, VIBA-Expo in Den Bosch

# Maart 2016, Publicatie van paginagroot artikel in enkele lokale stedelijke gratis huis-aan-huis weekkranten onder de titel, “Stroom maken uit ‘Niets”, kan dat? Jazeker, met water en slimme constructies”:
http://www.prepresskelpen.nl/epaper/1116_sittard/index.html#/18/

# 11 juni 2016, Verzorgen van een lezing onder de Titel “Elektriciteit maken uit Niets” tijdens het symposium Earth & Beyond 2016 te Utrecht, waarvan volgende video op internet staat:
https://www.youtube.com/watch?v=Lb2CQSRof3s

# 13 december 2016, Verzorgen van een lezing onder de Titel “Elektrizitätserzeugung aus dem Nichts” bij ’t Hamburger-Forum in Hamburg (Duitsland) [Afgestemd op de Duitse energie-situatie].

Jaar 2017

 • 11 maart, Vortrag “Das Eisen der Faraonen”, Dr. Dominique Görlitz in Liederbach (Duitsland)
 • 8 april, Tournee-seminar mit Ananda Bosman in Amsterdam
 • 13 mei, Vortrag “das Paradies in Mecklenburg-Vorpommern”, Rainer Schulz, Liederbach (Dld)
 • 17 juni, Symposium Earth & Beyond 2017, in Expo-Houten te Houten
 • 28 aug. – 7 sept., Torus-Kongress, Q-6 workshop, AERI Meeting, in Salzburg (Oostenrijk)
 • 28 sept. – 2 okt., Kongress Zukunft-Technologien in Graz (Oostenrijk)
 • 17-20 nov., Tagung Ur-Europa in Bad Langensalza (Duitsland)
 • 25 nov., Tournee David Icke in MECC in Maastricht
 • 29 nov. Bijeenkomst Keltisch-Druïdische Gemeinschaft (KDG) in Dormagen (Duitsland)

# 6 september 2017, Verzorgen van lezing onder de Titel “Bio-Resonanz: Erde-Mensch-Universum” bij AERI (Austrian Extraterrestrial Research Initiative) in Salzburg met als bijzonder gewenste toelichting het incident met de Plejaders op de Niesen in 2003 (waarvan ook elders op deze website reeds verslag gedaan is).   

# Leveren bijdrage aan de nieuwsbrief van de Stichting FreeEnergy4All (oktober 2017)

http://www.free-energy4all.nl/hoopgevende-vrije-energie-ontwikkelingen

Jaar 2018

 • 14 jan. Bijwonen symposium, Truth-convention 2018, in Expo-Houten, te Houten
 • 16 maart. Bijwonen “Vortrag Tervica”, Keltisch-Druidische-Gemeinschaft, KDG, Dormagen (D)
 • 8 april. Bijwonen symposium Beyond-Health, in Expo-Houten, te Houten.
 • 28-29 april. Bijwonen Seminar met Ananda Bosman, in Heusenstamm (D)
 • 10 juni. Bijwonen symposium tgv 30 jubileum Europ. Academie voor Compl. Zorg, te Genk (B)
 • 16-17 juni Deelname seminar over Tervica technologie en producten, Aldenhoven (D)
 • 23 juni. Bijwonen symposium Earth & Beyond 2018, in Expo-Houten, te Houten
 • 20 juli. Presentatie “Bio-Resonanz Erde-Mensch-Universum”, Tacheles Auwenwald (D)
 • 21 juli. Excursie naar “Stufen-Piramide-Anlage” te Renningen (D)
 • 10 aug. Bezoek aan historische St Justuskirche te Flums (CH)
 • 11 aug. Bijwonen 15de Anti-Zensur-Koalition Konferenz in Chur (CH)
 • 28 sept. Bijwonen, Tagung Neue Heilmethoden, in KTC Königstein (D)
 • 29-30 sept. Bijwonen Kongress Bahnbrechende Energietechnologien, KTC Königstein (D)
 • 5 okt Bijwonen “Vortrag Runen und Sinnbilder” von Rainer Schulz, KDG, Dormagen (D)
 • 20 okt. Seminar Electro-Stress mit Dr. Florian König, in Wiesbaden (D)

# 8 april. Presentatie “15 jaar Bio-Resonantie metingen” op Symposium Beyond Health te Houten, voor een video impressie zie:        https://www.youtube.com/watch?v=VmjJpoQEbps

# 20 juli. Presentatie “Bio-Resonanz: Erde-Mensh-Universum” bij Tacheles in Auenwald (D)

# 7 aug. Bijdrage aan artikel omtrent de CO2-klimaatfraude op WantToKnow:

https://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/co2-klimaatfraude-onweerlegbaar-in-beeld/

Jaar 2019

 • 20 jan. Bijwonen symposium Truth-Convention 2019, in Expo-Houten.
 • 30 maart, Bijwonen Vortrag Traugott Ickeroth, Taunus-Veranstaltungen, Liederbach
 • 18 mei, Bijwonen Kongress der vereinten Wissenschaften, Hesper-Verlag, in Saarbrücken.
 • 21-24 juni, Kongress Technologien der neuen Zeit, vom Jupiter-Verlag, in Stuttgart-Fellbach
 • 26 aug-1 sept Deelname Online-Seminar Summit 5G-Crisis, Awareness & Accountability.
 • 9-10 nov. Bijwonen Congress GlobalBEM, org. Breakthrough Energy Movement, in Breukelen.
 • 17 nov. Lezing “Polar Bear Catastrophe never happened”, Susan Crockford PhD. In Rotterdam
 • 19 nov. Bijwonen seminar “Ingenieuers in Energietransitie”, Technisch-Weekblad, te Utrecht.

Ad. 9  Financiële verantwoording (alle bedragen in Euro’s)

Jaaroverzichten Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Boekjaar 2017 Boekjaar 2018  Boekjaar 2019
Exploitatie          
Inkomsten Nihil Nihil Nihil  Nihil  Nihil
Uitgaven rekening-houding 97,7 7,19 1,8  Nihil Nihil
BALANS 311214 311215 311215 311216 311216 311217 311218  311219
Vaste Activa Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil  Nihil  Nihil
Vlottende Activa                
Bankrekening SNS-Regio 118.66 111,93 111,93 104,74 104,74 102,94  102,94  102,94
Bankrekening ING-Post 90.97 opgeheven            
                 
Passiva                
Eigen Vermogen 209,63 111,93 111,93 104,74 104,74 102,94  102,94  102,94
Schulden Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil  Nihil  Nihil

Extra toelichting bij boekjaren 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019:

Ter informatie nog voor alle duidelijkheid; alle betreffend gemaakte onkosten voor bovenvermelde activiteiten (Ad 8), komen dus voor privé-rekening van P.J. Tummers, en die beliepen in de afgelopen jaren meerdere duizenden Euro’s per jaar.

Aldus voor akkoord verklaard door alle bestuursleden.

Guttecoven, 15 april 2016, respectievelijk 16 juni 2017, respectievelijk 10 januari 2018, respectievelijk 19 januari 2019.