http://www.aries-ethernity-foundation.org/wp-content/themes/press

ANBI

Website ARIES-Ethernity-Foundation: ANBI-info

1. Naam: Stichting ARIES-Ethernity-Foundation

Gezeteld in de gemeente Sittard-Geleen-Born


2. RSIN/fiscaal nummer 815741546

Kamer van koophandel nr. 14088873

SNS/Regio-bank rekening nr. NL49 RBRB 0989 7485 45

ING/Post-bank rekening nr. NL30 INGB 0004 3888 27 (inmiddels opgeheven)


3. Contact gegevens: (post- en bezoekadres)

Veersestraat 5

6143AL Guttecoven

Tel. 046 4859731


4. Doelstelling van de stichting zoals verwoord in Artikel 2 van de statuten:

a) Het verrichten van activiteiten in de ruimste zin gericht op het verbeteren van welzijn en milieu, voornamelijk door het verrichten van onderzoek en ontwikkeling omtrent praktische toepassingen van theorieën respectievelijk technologieën gebaseerd op de fenomenen rond de quanten-dynamica en aanverwante gebieden zoals bio-energetica en bio-informatica. Bijbehorende publicatie op iedere geschikte manier dient de bewustwording omtrent de samenhang en eenheid van alles wat is, het heelal.

b) Naast eigen onderzoek en ontwikkelingsprojecten zullen ook voor donateurs dergelijke activiteiten worden verricht, betreffende een “PIPAPO-Breed-Spectrum” aan onderwerpen. Projecten (variërend van alledaagse aangelegenheden via diverse conventioneel-wetenschappelijke gebieden tot en met de ongelofelijkste niet-stoffelijke thema’s, Instellingen (Organisaties en ondernemingen van aller aard in alle sectoren en niveaus van de samenleving), People, Animals, Planten, Objecten (Voorwerpen, gebouwen, mineralen, water, land, milieu, etcetera).

c) Meer gerichte terminologie in de context van de geschetste doelstelling zijn volgende termen/aspecten/eigenschappen: Preventie, Prestatie, Perfectie, Prosperiteit, Planetaire-Cosmo-Geo-Bio-Logie.

d) De filosofie van de stichting, haar werkveld en werkwijze kan doeltreffend gekarakteriseerd worden met de letters van het “Engelse  woord BIO-SCOPE” met de respectievelijke betekenis van:

B: Bio (de activiteiten betreffende het leven in de wijdste interpretatie: te weten van de dynamiek in de kern van de atomen met hun quanten, via de materie, plant, dier en mens tot en met onze planeet en het omringende universum inclusief de zich daarin bevindende informatieve/energetische velden)

I: Ideologisch-Onafhankelijk

O: Organisatie-Non-Profit

S: Sophisticated

C: Constructief

O: Objectief

P: Publicitair

E: Evolutionair, Evocatief, Evident.


5. Het beleidsplan

+ Onderzoek en ontwikkeling wordt verricht binnen het kader van de doelstelling van de Stichting. Onderzoeks-objecten/thema’s worden in principe zelf bepaald respectievelijk genomen zoals ze zich ‘vanzelf’ aandienen. Een overzicht van uitgevoerde projecten, lopende projecten en betreffende publicatie activiteiten is opgenomen onder punt 8.

+ Er vindt geen actieve werving plaats om de financiële middelen te versterken.

+ Gezien de financiële situatie van de Stichting werken de bestuursleden voorlopig geheel op vrijwilligers basis. (zie verdere toelichting onder de punten 7 en 9).

+ Al geruime tijd staat een schriftelijke publicatie over het grote project “Your-QI-2009” (eventueel aangevuld met andere belangrijke bevindingen) op het programma, maar hiervoor heeft tot nog toe de tijd ontbroken.

6. Functies en namen van de bestuurders:

P.J. Tummers (Piet), voorzitter/secretaris/penningmeester

R.L. Verhoeven (Robert), bestuurslid

B.H.J. Meijs (Bob), bestuurslid


De bestuurssamenstelling voldoet aan artikel 3 van de statuten t.w.:

Lid 1: Teneinde de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen, bestaat het bestuur van de stichting uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen (hetgeen ook dient te blijken uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel). De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden te allen tijde een minderheid vormt. Onder relatie wordt verstaan: familieleden, bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad alsmede gehuwden respectievelijk samenwonenden.

Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, mits tenminste drie bestuursleden in functie zijn.

Lid 2: Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Lid 3: Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan voorts uit zijn midden een secretaris en een penningmeester benoemen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één persoon alleen worden uitgeoefend.

Lid 4: een bestuurslid defungeert

door zijn overlijden

door zijn aftreden

doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechtelijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt gesteld.

door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen.


7. Bestuur; bevoegdheden, vermogen, beloningsbeleid: dit voldoet aan artikel 4 van de statuten t.w.:

Lid 1: Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Lid 2: Het vermogen van de stichting zal zo nodig door middel van actieve fondsenwerving worden gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Lid 3: Het bestuur beslist over het aanvaarden van subsidies, donaties, erfstellingen en legaten.

Lid 4: Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Lid 5: Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Lid 6: Bestuursleden genieten in principe geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (zoals reis en verblijfskosten) en vanuit hun expertise verleende service (goederen en diensten), tenzij anders besloten.


Opmerking: Echter tot en met 31 december 2013 is wegens het ontbreken van substantiële financiële middelen nog generlei beloning en ook nog generlei onkosten vergoeding verstrekt. Zie voor verdere toelichting punt 9.


8. Actueel verslag van de uitgeoefende werkzaamheden:

Bij de werkzaamheden betreffende de onder punt 4 hierboven geformuleerde doelstelling wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de instrumentele bio-communicatie apparatuur “QUANTEC” (www.QUANTEC.eu of www.mtec-ag.de ). De opnames/analyses met deze apparatuur gedaan worden door ons Quanten-Impressies afgekort QI genoemd. In de regel worden de aan het onderzoek deelnemende personen als project-partner beschouwd.


Uitgevoerde projecten:

+ Monitoring welzijn van personen in dagelijkse leven en op reizen:

Egypte-reis (4 personen in november 2006, tijdsbesteding ca. 300 uren)

Tibet-reis (4 personen in oktober 2007, tijdsbesteding ca. 400 uren)

Egypte-reis (4 personen in februari 2008, tijdsbesteding ca. 150 uren)

Dagelijkse leven, 12 personen, over periode april t/m december 2009, project “Your-QI, 2009”, (voorbereiding, uitvoering, berichtgeving over 2009-2011, tijdsbesteding ca. 3000 uren!!)

+ Retro-onderzoek overall-beving van de Aarde (op 26 mei 2010 tijdsbesteding 100 uren)

+ Onderzoek waterkwaliteit (in 2010, tijdsbesteding 120 uren).

+ Onderzoek “Regen-voor-Moskou” (in augustus 2010, tijdsbesteding ca. 100 uren).

+ Onderzoek EHEC-bacterie aan fictief specimen (in 2012, tijdsbesteding ca. 100 uren).

+ Onderzoek Maya-voorspellingen (eind 2012, tijdsbesteding ca. 80 uren).

+ Onderzoek Verdwijnen v/d Bijen (in 2011, tijdsbesteding ca. 100 uren)


Lopende projecten:

+ Welzijnsanalyses van personen voornamelijk met betrekking tot leefgewoontes en milieufactoren zoals onder andere elektromagnetische straling (lopende vanaf 2006).

+ Onderzoek personen met vergiftigingsverschijnselen (lopend vanaf 2006)

+ Alzheimer, omvangrijk onderzoek, voornamelijk met betrekking tot het ervaringsrapport van Peggy Sarlin rond de resultaten van 9 Amerikaanse Doctors  (lopende vanaf 2012).

+ Onderzoek optimalisatie voeding (lopende vanaf 2007)

+ Onderzoek diverse allergieën (lopende vanaf 2008).

+ Onderzoek Epifyse (lopend vanaf 2011).

+ Onderzoek specifieke oogaandoeningen (lopend vanaf 2011)

+ Onderzoek Schildkliergevoeligheden (lopend vanaf 2010)

+ Programontwikkeling misdaad bestrijding (lopend vanaf 2013)

+ Onderzoek mogelijke relaties taalkundige aspecten en lokale historische feitelijkheden (lopend vanaf 2013).

+ Onderzoek met betrekking tot zeer persoonlijke aspecten (lopend vanaf 2013)

+ Programma ontwikkeling FLORA-Resonanties met Bomen (lopend vanaf 2014)


Publicatie / Presentaties over de uitgevoerde projecten:

Naast de beknopte berichtgeving over de uitgevoerde werkzaamheden op deze website werden er in binnen- en buitenland (zeer) uitvoerige power-point-presentaties gegeven, zoals in:

+ Zaandam bij ‘de Nulpuntgroep’ op 11 maart 2007

+ Heemstede bij ‘de Lezing’ op 13 maart 2010

+ Königsberg (D) tijdens Ananda-seminar op 21 maart 2010

+ Zaandam bij ‘de Nulpuntgroep’ op 29 mei 2010, op 11 december 2010

+ Schin op Geul bij ‘la Source’ op 14 juli 2010

+ Soest bij Niburu op 25 februari 2011

+ Königstein (D) bij ‘Taunus-Veranstaltungen’ op 17 maart 2012

+ Hamburg (D) bij ‘Hamburger-Forum’ op 10 april 2012

+ Heerlen, bij New-Lifestyle-Vitaal op 30 maart 20149. Financiële verantwoording


Boekjaar 2012


Exploitatie overzicht: (bedragen in Euro’s)

Inkomsten: Bijgestort exploitatie-middel 70.00


Uitgaven: KvK jaarbijdrage 24.08
KvK Wetten en Regels 35.00
Kosten rekeningvoering SNS/Regio 5.59
Kosten rekeningvoering ING/Post 94.97
———
Totaal 159.54


BALANS 31.12.2011 31.12.2012
|
Vaste activa Nihil Nihil
|
Vlottende activa
Liquide middelen:
Bankrekening SNS/Regio 196.50 131.83
Bankrekening ING/Post 63.38 38.51
| ——— ———
Totalen 259.88 170.34
|
Passiva
Eigen vermogen 259.88 170.34
Schulden Nihil NihilBoekjaar 2013


Exploitatie overzicht: (bedragen in Euro’s)

Inkomsten: Bijgestort exploitatie-middel 100.00


Uitgaven: Kosten rekeningvoering SNS/Regio 6,57
Kosten rekeningvoering ING/Post 96,53
———
Totaal 103,10


BALANS 31.12.2012 31.12.2013
|
Vaste activa Nihil Nihil
|
Vlottende activa
Liquide middelen:
Bankrekening SNS/Regio 131,83 125,26
Bankrekening ING/Post 38,51 41,98
| ——— ———
Totalen 170,34 167,24
|
Passiva
Eigen vermogen 170,34 167,24
Schulden Nihil Nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekjaar 2014


Exploitatie overzicht: (bedragen in Euro’s)

Inkomsten: Bijgestort exploitatie-middel 150,00


Uitgaven: Kosten rekeningvoering SNS/Regio 6,60
Kosten rekeningvoering ING/Post 101,01
———
Totaal 107,61


BALANS 31.12.2013 31.12.2014
|
Vaste activa Nihil Nihil
|
Vlottende activa
Liquide middelen:
Bankrekening SNS/Regio 125,26 118,66
Bankrekening ING/Post 41,98 90,97
| ——— ———
Totalen 167,24 209.43
|
Passiva
Eigen vermogen 167,24 209,43
Schulden Nihil NihilToelichting bij boekjaar 2012 en 2013 en 2014:

Het moge duidelijk zijn dat de Stichting ARIES-Ethernity-Foundation (AEF) thans niet over substantiële financiële middelen beschikt (overigens al vanaf de oprichting). Tot nu toe is de Stichting AEF financieel overeind gehouden met bijgestorte exploitatie-middelen verstrekt door het bestuurslid P.J.Tummers.

Alle bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden respectievelijk onderzoekwerkzaamheden in het kader van de doelstellingen van de Stichting AEF als zodanig geheel op vrijwilligers basis.

Ook deelname aan lezingen/seminars/symposia als toehoorder en zelfs als spreker zijn voor eigen rekening van het bestuurslid. Hierbij wordt opgemerkt dat je zelfs als spreker in de regel bij lange na geen (on)kosten dekkende tegemoetkoming ontvangt of soms überhaupt geen vergoeding.

Voor het verrichten van onderzoek/publicaties etc. in het kader van de doelstellingen van de Stichting AEF wordt vooreerst om-niet gebruik gemaakt van de persoonlijke / privé faciliteiten van de bestuursleden.

Zolang de Stichting AEF niet over substantiële financiële middelen beschikt zullen de bestuursleden en eventueel bij de realisatie van de doelstellingen van de Stichting AEF verder ingeschakelde derden geheel op vrijwilligers basis moeten functioneren.


Aldus door alle bestuursleden schriftelijk per E-mail goed gekeurd.


P.J. Tummers (voorzitter/secretaris/penningmeester)

B.H.J. Meijs (bestuurslid)

R.L. Verhoeven (bestuurslid)


Guttecoven, 21 december 2013, respectievelijk 11 februari 2014, respectievelijk 13 juni 2015.